معدنکاوی و تولید فولاد سبز در ایران

تولید سبز- جمهوری اسلامی ایران مالک 7 درصد از منابع معدنی جهان است و همزمان میزان فرسایش خاک در کشور نیز 7 برابر استاندارد های جهانی است به ترتیبی که متوسط تخریب خاک در جهان  2.2 تن در هکتار است در حالی که در ایران 16.5 تن در هکتار اعلام می شود بدین ترتیب سالانه 15 میلیون هکتار از خاک کشور برای همیشه از دسترس خارج می شود.. بخش قابل توجهی از این تخریب مربوط به شیوه بهره برداری از زمین در بخش کشاورزی است اما بخش قابل توجهی نیز مربوط به شیوه بهره برداری از منبع معدنی در کشور است. شیوه مالکیت و شیوه بهره برداری ، نظام مدیریت و تکنولوژی قدیمی در این بخش از دلایل مهم تخریب خاک به شمار می رود. اما با ارتقای بخش معدن در کشور همراه با تپارتقای آگاهی و خواست عمومی نسبت به حفظ محیط زیست، موضوع بهبود بهره برداری از معادن و حفظ محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. معدن کاوی پایدار یا معدن کاوی سبز راهکاری است که سعی دارد توازنی را بین فعالیت اقتصادی معادن در کنار حفظ محیط زیست و منافع شهروندان به ویژه ساکنان محلی نزدیک معادن بر قرار سازد. در یک حرکت قابل توجه شرکت گل گهر و شرکت ایمیدرو در راستای دستیابی به دانش فنی و ایجاد و توسعه معدن کاوی سبز و تولید فولاد سبز تفاهمنامه ای را به امضا رسانده اند.

از اهداف اعلام شده این تفاهم نامه می توان به همکاری جهت تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی و احداث واحد نیمه صنعتی برای تولید فولاد سبز، از جمله همکاری درتدوین فراخوان ها، داوری، انتخاب پژوهشگر، نظارت بر گزارش های دریافتی پروژه ها و همکاری در خصوص احداث پایلوت نیمه صنعتی فولاد سبز اشاره کرد.

با بهره گیری از رویکرد مزبور شرکت گل گهر در معدنکاری سبز در زمینه کاهش مخاطرات زیست محیطی فعالیت های معدنی و همچنین توجه به کاهش استفاده از منابع انرژی تجدید ناپذیر در فرآیندهای تولیدی، موجب تعریف پروژه های تحقیقاتی و اجرایی متعددی در این زمینه شده است.

​پیشنهاد سردبیر