حسابداری آب چیست؟

تولید سبز- حسابداری آب عبارت است از: ارزیابی کمی و نظام مند از وضعیت و روند عرضه آب، تقاضای آب ، توزیع آب، دسترسی به آب و استفاده از آب در دامنه های مشخص شده و تولید اطلاعات مرتبط به این حوزه جهت اعمال مدیریت و حاکمیت درچارچوب توسعه پایدار برای حفظ جامعه و محیط زیست. حوزه های اطلاعات مورد نیاز در این حوزه عبارتند از: آب شناسی، هیدرو زمین شناسی، هیدروشیمی، عمران و هیدرولیک مهندسی، مدیریت زمین و آب، اکولوژی، مدیریت اطلاعات.

​پیشنهاد سردبیر