بدهکاری صنعت سیمان به محیط زیست

تولید سبز به نقل از اخبار مالیبر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر تولید سیمان و کلینکر در کشور به بیش از 62 میلیون تن رسیده است. می دانیم که تولید و مصرف سیمان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود اما این تنها یک روی قضیه است. تولید این حجم محصول هزینه‌های اجتماعی جدایی‌ناپذیری را به همراه دارد که شامل اثرات زیان‌بار بر زیست بوم، سلامت و بهداشت است. در این مقاله سعی شده است اطلاعاتی کلی و البته غیر دقیق از هزینه اجتماعی تولید 62 میلیون تن سیمان و کلینکرتوسط  77 کارخانه سراسر کشور به دست آوریم. لازم به ذکر است که این آمار کلی و غیر دقیق بوده و می تواند با اعمال شاخص های جدید تغییر کند. همینجا از انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور و دیگر نهاد های مسئول دعوت می کنیم تا اطلاعات خود را در این زمینه در اختیار ما بگذارند تا در گزارش های بعدی از آنها استفاده شود.

محاسبه هزینه های اجتماعی تولید سیمتان و کلینکر:

برای محاسبه هزینه‌های اجتماعی مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان، می‌توان از روش تحلیل چرخه حیات (LCA) استفاده کرد. در این روش، تمامی مراحل تولید، از مواد اولیه گرفته تا تولید نهایی، ارزیابی شده و هزینه‌های اجتماعی مرتبط با هر مرحله محاسبه می‌شود.

مطابق با یک مطالعه انجام شده بین المللی در سال 2018، هزینه‌های اجتماعی مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان به شرح زیر است:

1- هزینه‌های زیست بوم: تولید سیمان باعث تخریب منابع طبیعی، کاهش تنوع زیستی، کاهش کیفیت آب و خاک و کاهش ظرفیت جذب کربن در گیاهان می‌شود که با هزینه‌هایی برای بازسازی و بهبود زیست بوم همراه است. در این مطالعه، هزینه‌های زیست بوم مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

2- هزینه‌های سلامت و بهداشت: تولید سیمان باعث تولید گرد و غبار و ذرات ناخالص در هوا می‌شود که باعث بروز بیماری‌های تنفسی و سایر بیماری‌ها در افراد می‌شود. در این مطالعه، هزینه‌های سلامت و بهداشت مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان حدود 1.2 میلیارد دلار برآورد شده است.

3- هزینه‌های گازهای گلخانه‌ای: تولید سیمان باعث تولید گازهای گلخانه‌ای، به ویژه دی اکسید کربن، می‌شود که باعث افزایش اثرات گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی می‌شود. در این مطالعه، هزینه‌های گازهای گلخانه‌ای مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

4- هزینه‌های افزایش حرارت منطقه‌ای: تولید سیمان باعث افزایش حرارت منطقه‌ای می‌شود که باعث افزایشتبخیر و تعرق و کاهش کیفیت هوا می‌شود و همچنین می‌تواند باعث تغییرات آب و هوایی منطقه و کاهش تولید محصولات کشاورزی شود. در این مطالعه، هزینه‌های افزایش حرارت منطقه‌ای مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان حدود 1.8 میلیارد دلار برآورد شده است.

نتیجه :

بنابراین، هزینه‌های اجتماعی مرتبط با تولید 62 میلیون تن سیمان با شرایط فوق حدود 8 میلیارد دلار است. این هزینه‌ها باید به‌طور کامل به عنوان هزینه‌های ناشی از تولید سیمان در نظر گرفته شوند و باید به دلیل حفظ محیط زیست و بهبود شرایط سلامت و بهداشت در نظر گرفته شوند.

​پیشنهاد سردبیر