بازار کربن چگونه به حفظ محیط زیست کمک می کند؟

تولید سبز- بازار کربن به شرطی که سیگنال قیمتی مناسب، قابل پیش‌بینی و بلندمدتی را برای انتشار گازهای گلخانه‌ای ارسال کند، می‌توانددر موارد زیر موثر واقع شود:

- تاثیر قدرتمند در بهبود سبک زندگی برای کاهش ‌مصرف کربن

- انتخاب‌های فناوری های نوین و پاک 

- تصمیم‌های سرمایه‌گذاری سبز

همه موارد بالا در نهایت، هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را محقق خواهند کرد.

​پیشنهاد سردبیر