مالیات سبز چیست؟

تولید سبز - مالیات زیست محیطی یا سبز شامل مالیات بر انرژی، حمل و نقل، آلودگی و منابع است. این نوع از مالیات به ویژه بر روی بخش های حمل و نقل و تولید انرژی که تاثیر مستقیمی بر افزایش گرمایش زمین دارند متمرکز است.
مالیات سبز می توانند با تشویق انتقال به سمت انرژی پاک تر، صنعت پایدارتر و عادات سبزتر، در رسیدن به اهداف سیاست های زیست محیطی کمک کند. این مهم با تعیین قیمت برای هزینه های اجتماعی، تغییر تصمیم گیری و ایجاد انگیزه در تغییرات رفتاری توسط شرکت ها و مردم می تواند به کاهش اتلاف منابع و و کاهش آسیب رساندن به محیط زیست منجر شود.
مالیات سبز همچنین می تواند به رشد پایدار، حمایت از توازن بین نسلی و حفظ سطح درآمد مالیاتی یاری برساند در حالی که اجازه می دهد دیگر انواع مالیات با تخفیف بیشتر اعمال شوند. 
گذار به سمت حفظ آب و هوا به تغییرات عمیق جامعه نیاز دارد. از این لحاظ، مالیات سبز باید در یک چارچوب راهبردی گسترده تر قرار گیرد که ادغام طیف گسترده ای از ابزارها، از جمله ابزارهای قیمت گذاری، یارانه ها، استانداردها و سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی راشامل می شود. 
برای اطمینان از رعایت عدالت اجتماعی، مالیات سبز باید بیشتر توسط بازیگرانی که بیشترین مصرف را دارند، پرداخت شود. همچنین باید با پشتیبانی از آسیب پذیرترین بخش های جامعه و توجه به سرمایه گذاری های زیرساختی مانند حمل و نقل عمومی مطابقت داشته باشد./تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر