تلاش اروپا برای تحقق اقتصاد دورانی/ تولید سبز، راهکار اروپا برای هزاره سوم

تولید سبز-روند بهره برداری از محیط زیست با شیوه کنونی نمی تواند برای مدت زیادی دوام بیاورد چرا که منابع محدود زمین و نیازرهای توسعه ای بشر این اجازه را نمی دهند . گفته می شود تا سال 2050 سه برابر منابع موجود برای تولید به شیوه فعلی لازم است. از این منظر دولت ها سعی دارند برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و بروز هرج و مرج اجتماعی راه حلی بیابند. اقتصاد دورانی و تولید سبز مهمترین راه کارها در این باره محسوب می شود که اتحادیه اروپا خود را در قالب برنامه اقدام جامع مقید به اجرای آن کرده است. برنامه اقدام اتحادیه اروپا سعی دارد با اجرای اقتصاد دورانی راه را برای اروپایی تمیزتر و رقابتی تر هموار کند. هدف از برنامه عملیاتی این است که ردپای مواد مصرفی اتحادیه اروپا را کاهش داده و میزان مصرف مواد  قابل بازگشت به چرخه اقتصاد اتحادیه اروپا را در دهه آینده دو برابرکرده و در عین حال رشد اقتصادی را تقویت کند. این کار با همکاری کامل با ذینفعان و تجار انجام می شود. پیش بینی می شود با اعمال برنامه های دردست اجرا، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا سال 2030  تا  0.5 درصد افزایش پیدا کرده  و  حدود 700000 شغل جدید ایجاد شود.این تلاش می تواند نمونه ای باشد برای دیگر جوامع جهت شناسایی نیازها، بومی سازی و یافتن  راهکارها در مسیر توسعه پایدار.
 کمیسیون اروپا برنامه عملیاتی اقتصاد دورانی  جدید (CEAP) را در مارس 2020 به تصویب رساند. این یکی از اجزای اصلی توافق سبز اروپا یا همان دستور کار جدید اروپا برای رشد پایدار است. فرض این برنامه بر این استدلال قرار دارد که انتقال اتحادیه اروپا به یک اقتصاد دورانی  باعث کاهش فشار بر منابع طبیعی و ایجاد رشد و اشتغال پایدار می شود. برای دستیابی به این اهداف دستیابی به هدف ثبات اقلیمی اتحادیه اروپا در سال 2050 و توقف از دست دادن تنوع زیستی پیش نیاز محسوب می شود.

قرار بر این است که طول چرخه عمر محصولات در برنامه اقدام جدید ابتکارها اعلام شود. این برنامه نحوه طراحی محصولات را مورد هدف قرار می دهد، فرآیندهای اقتصاد دورانی  را ارتقا می بخشد ، مصرف پایدار را تشویق می کند و هدف آن اطمینان از جلوگیری از ضایعات و حفظ منابع مورد استفاده در اقتصاد اتحادیه اروپا تا حد ممکن است.
این طرح، اقدام ها و حمایت های متنوعی را در سطح اتحادیه اروپا پیرامون ایجاد ارزش افزوده واقعی، معرفی می کند.
اهداف برنامه اقتصاد عمل دورانی به ترتیب زیر است:
-  تولید محصولات پایدار را به هنجار در اتحادیه اروپا تبدیل کند.
-  توانمندسازی مصرف کنندگان و خریداران محصولات در قالب تولید پایدار راارتقا بخشد.
- افزایش  تمرکز بر بخشهایی که بیشترین منابع زیست محیطی را مورد استفاده قرار می دهند و در آنها احتمال چرخش منابع زیاد است مانند: تولید کنندگان وسایل الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، باتری و وسایل نقلیه،  بسته بندی، پلاستیک، منسوجات، ساختمان و ساختمان ، غذا، آب و مواد مغذی.
-  تضمین کاهش ضایعات .
- ایجاد مشارکت مردم در فرایند اقتصاد دورانی درشهرها و روستاها
-پیشتازی در تلاش های جهانی در زمینه اقتصاد دورانی
درچارچوب برنامه کمیسیون اروپا جهت اجرای اقتصاد دورانی، اقدامات و ابتکارات زیر به مورداجرا گذاشته شده است:
- بررسی قوانین اتحادیه اروپا در مورد حمل زباله
- شرایط  قانونی برای اثبات ادعاهای تولید سبز شرکتها
-پیش بینی شرایط قانونی برای حمایت توانمندسازی مصرف کنندگان در گذار به اقتصاد سبز
- تعریف شرایط  اتحادیه اروپا برای تولید منسوجات پایدار
- ابتکار عمل در زمینه سیاست تولید محصولات پایدار شامل تجدید نظر در دستورالعمل طراحی محیط زیست
- بررسی قوانین اتحادیه اروپا در مورد محدودیت غلظت آلاینده های آلی پایدار در زباله ها
- بررسی الزامات بسته بندی و ضایعات بسته بندی در اتحادیه اروپا
- به روز رسانی قوانین اتحادیه اروپا در مورد انتشار گازهای و سموم صنعتی
- راه اندازی اتحادیه جهانی اقتصاد دورانی  و بهره وری منابع (GACERE)

اما اقتصاد دورانی چیست؟
اقتصاد دورانی یا چرخشی (Circular Economy)  یک نظام اقتصادی است که هدف آن کمینه کردن ضایعات و بیشینه کردن استفاده از منابع است.
اقتصاد چرخشی برای دستیابی به مدل‌هایی که به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی پایدار محسوب می شوند، بر حوزه‌هایی چون تفکر طراحی، تفکر سیستماتیک، گسترش طول عمر محصول و بازیافت متمرکز شده است.

منبع:https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en

ترجمه: تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر