محاسبه عملی هزینه های اجتماعی یک شرکت فرضی

تولید سبز- فرض کنید شما مدیر یک شرکت حمل و نقل باری هستید و شرکت شما دارای 100 کامیون ولو با استاندارد یورو4 است. هر یک از کامیون های شرکت شما هر هفته به طور میانگین 1000 کیلومتر مسافت طی می‌کند و هر کامیون در هفته به طور میانگین 20 درصد استهلاک دارد. قیمت هر لیتر گازویل نیز 500 تومان ( رانت داخلی) است.

برای محاسبه هزینه‌های مربوط به سوخت و استهلاک کامیون‌های شرکت شما، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

هزینه سوخت و استهلاک = (مصرف سوخت در کیلومتر × قیمت هر لیتر گازویل) + (قیمت هر کامیون × ضریب استهلاک هفتگی)

در اینجا، مصرف سوخت برای هر کیلومتر با استفاده از میانگین مصرف سوخت کامیون‌های ولو با استاندارد یورو4 محاسبه می‌شود که در حدود 35 لیتر برای هر 100 کیلومتر است.

بنابراین، هزینه سوخت و استهلاک برای هر کامیون در هفته به شرح زیر است:

(35 × 500) + (10000 × 20%) = 17850 تومان

با توجه به اینکه شرکت شما دارای 100 کامیون است، هزینه سوخت و استهلاک هفتگی شرکت شما برای تمام کامیون‌ها به شرح زیر است:

100 × 17850 = 1،785،000 تومان

برای محاسبه هزینه‌های زیست محیطی شرکت حمل و نقل، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

هزینه‌های زیست محیطی = (تعداد کامیون‌ها × مسافت رانندگی هفتگی × ضریب آلایندگی هر کامیون × هزینه هر واحد آلایندگی) + (مصرف آب و برق هر هفته × هزینه هر واحد مصرف آب و برق) + (مصرف مواد شیمیایی هر هفته × هزینه هر واحد مصرف مواد شیمیایی) + (هزینه دور ریختن زباله هر هفته)

برای محاسبه هزینه‌های زیست محیطی شرکت حمل و نقل شما، باید ابتدا ضریب آلایندگی هر کامیون را محاسبه کنید. با توجه به اینکه کامیون‌های شرکت شما با استاندارد یورو4 هستند، می‌توانید از ضریب آلایندگی 2.5 برای هر کیلومتر استفاده کنید.

با توجه به اینکه هر یک از کامیون های شرکت شما هر هفته به طور میانگین 1000 کیلومتر مسافت طی می‌کند، می‌توانید مسافت کلی هفتگی را برای تمام کامیون‌ها به شرح زیر محاسبه کنید:

100 × 1000 = 100000 کیلومتر

بنابراین، هزینه‌های زیست محیطی هفتگی شرکت حمل و نقل شما به شرح زیر است:

(100 × 100000 × 2.5 × هزینه هر واحد آلایندگی) + (مصرف آب و برق هفتگی × هزینه هر واحد مصرف آب و برق) + (مصرف مواد شیمیایی هفتگی × هزینه هر واحد مصرف مواد شیمیایی) + (هزینه دور ریختن زباله هفتگی)

با توجه به اینکه در این گزارش هزینه‌های مربوط به زباله‌های حاصل از فعالیت شرکت شما به عنوان هزینه‌های زیست محیطی محاسبه نمی‌شود، می‌توانید این بخش را از فرمول محاسبات حذف کنید. بنابراین، هزینه‌های زیست محیطی هفتگی شرکت حمل و نقل شما به شرح زیر است:

(100 × 100000 × 2.5 × هزینه هر واحد آلایندگی) + (مصرف آب و برق هفتگی × هزینه هر واحد مصرف آب و برق) + (مصرف مواد شیمیایی هفتگی × هزینه هر واحد مصرف مواد شیمیایی)

با توجه به اینکه هزینه هر واحد آلایندگی، مصرف آب و برق و مصرف مواد شیمیایی به بسته به شرایط و نیازهای شرکت شما متفاوت است، نمی‌توان به صورت دقیقی مقدار آنها را تعیین کرد. برای مثال، هزینه هر واحد آلایندگی می‌تواند بر اساس نوع آلاینده و میزان آلودگی آن تعیین شود. همچنین، مصرف آب و برق و مصرف مواد شیمیایی نیز بسته به نوع فعالیت شرکت شما متفاوت خواهد بود. لذا، برای محاسبه دقیق هزینه‌های زیست محیطی، باید به یک متخصص زیست محیطی مراجعه کنید تا بر اساس شرایط و نیازهای شرکت شما، این هزینه‌ها را محاسبه کند.

با طی مراحل بالا، اکنون برای وارد کردن هزینه‌های زیست محیطی در صورت‌های مالی شرکت، می‌توانید از یک حساب کل (مانند "هزینه‌های زیست محیطی") و یا از حساب‌های جزئی (مانند "هزینه‌های آلایندگی"، "هزینه‌های مصرف آب و برق" و "هزینه‌های مصرف مواد شیمیایی") استفاده کنید.

برای استفاده از حساب کل، می‌توانید یک حساب جدید با عنوان "هزینه‌های زیست محیطی" در دفتر حسابداری شرکت تعریف کنید و تمام هزینه‌های مرتبط با زیست محیطی (به تفکیک آلایندگی، مصرف آب و برق و مواد شیمیایی) را در این حساب ثبت کنید. این روش مزیت این دارد که تمام هزینه‌های مرتبط با زیست محیطی در یک جایگاه مشخص در دفتر حسابداری شرکت قرار دارد و به راحتی می‌توانید مجموع هزینه‌های زیست محیطی را در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت گزارش کنید.

در صورت استفاده از حساب‌های جزئی، می‌توانید برای هر بخش از هزینه‌های زیست محیطی (مانند آلایندگی، مصرف آب و برق و مواد شیمیایی) یک حساب جدید تعریف کنید و تمام هزینه‌های مرتبط با آن بخش را در آن حساب ثبت کنید. این روش مزیت این دارد که می‌توانید هزینه‌های زیست محیطی را بر اساس بخش‌های مختلف تقسیم کنید و به راحتی می‌توانید هزینه‌های هر بخش را در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت گزارش کنید./تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر