بیمه سبز چیست؟

بهروز اسدنژاد، رئیس هیات مدیره بیمه ملت درباره بیمه سبز می گوید:

 

 

​پیشنهاد سردبیر