رشد 391 درصدی وصول عوارض آلایندگی در استان مرکزی

تولید سبز به نقل از رسانه مالیاتی ایران و مرکز پژوهش های مجلس، یوسف بیک، سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به رشد 391 درصدی در وصول عوارض آلایندگی در سال 1400 نسبت به سال قبل آن اظهار داشت: بیش از 730 میلیارد تومان عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده استان، وصول و طبق قانون به شهرهای متأثر از آلودگی صنایع پرداخت شد که با احتساب عوارض آلایندگی در مجموع در سال 1400 نزدیک به 2200 میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد تا درجهت توسعه شهری و روستایی و افزایش رفاه شهروندان هزینه گردد.

وی با بیان اینکه با تلاش همکاران و همراهی مؤدیان مالیاتی و برنامه ریزی های صورت گرفته برای وصول با اصول در استان، پیش بینی‌های درآمدهای بودجه به صورت کامل محقق شد افزود: در سال 1400 از محل وصول عوارض مالیات برارزش افزوده نزدیک به 1580 میلیارد تومان به شهرداری‌ها، حدود 577 میلیارد تومان به دهیاری‌ها، 3 میلیارد تومان، سهم عشایر استان و 33 میلیارد تومان هم به فرمانداری‌های روستاهای فاقد دهیاری پرداخت گردید تاصرف امور عمرانی و آبادانی شهری و روستایی گردد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به قانون جدید مالیات برارزش افزوده اظهار داشت: سهم شهرداری‌ها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده از 3 درصد به 4 درصد افزایش یافت که این امر باعث بهره مندی بیشتر مردم استان از این محل می‌شود.

گفتنی است: بر اساس ماده  44قانون مالیات بر ارزش عوارض‌ و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (29) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

فرمول محاسبه عوارض آلودگی به شرح زیر است:

P=Q(Xi_Si)/(1000) Pi

(‌ریال در ماه) عوارض ماهیانه = P

(‌متر مکعب در ماه) جریان حجمی و متوسط ماهیانه فاضلاب =Q

P.P.M کیلوگرم برای COD یا BOD5 و TSS = گرم برای فلزات سنگین و سیانور

‌مقدار پارامترهای آلودگی مورد ارزیابی = Xi

‌واحد استاندارد یک واحد برای PH

P.P.M برای COD یا BOD5 و TSS = گرم برای فلزات سنگین و سیانور

‌مقدار استاندارد پارامترهای آلودگی مورد ارزیابی = Si

‌واحد استاندارد برای یک واحد برای PH

‌عوارض یک واحد از پارامترهای آلودگی = Pi

‌مورد ارزیابی بر حسب ریال

‌ماده 3 - عوارض آلودگی بر اساس تعرفه زیر تعیین و دریافت خواهد شد:

(‌ریال به ازای یک کیلوگرم) 20 = COD

(‌ریال به ازای یک گرم) 300 = فلزات سنگین و سیانور

(‌ریال به ازای یک کیلوگرم) 20 = TSS

(‌ریال به ازای یک واحد اختلاف) 1000 = PH

​پیشنهاد سردبیر